بایگانی مطالب

امنیت در اینترنت

مقدمه ای بر امنیت وب سایت ها

وقتی ما یک وب سایت جدید می سازیم آن را از زاویه های مختلفی تست می کنیم. برای مثال تصاویر در جای مناسب خود نمایش داده

ارتباط اینترنت قطع می باشد