فال هفته – ۸ تا ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۴

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به عنوان تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا، قهرمانان افسانه‌ای و بیش از هر چیز جانوران مورد علاقه و احترام خود را به این نقوش آسمانی می‌دادند. آنها مشاهده می‌کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می‌دهد. آنها این نکته را دریافتند که تعدادی از ستاره‌های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حرکت می‌کنند و آنها را ستاره‌های مهاجر یا سیاره‌ها نامیدند. و آنها با اشتیاق می‌خواستند بدانند که این بازی های آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای آنها می‌تواند داشته باشد. بنابراین کم و بیش به این ترتیب بود که طالع بینیبه وجود آمد، علمی که در آن انسان بر اساس وضعیت ستارگان به ظاهر می‌تواند آینده را پیشگویی کند.

چرخش ستارگان را در هفته آینده ببینید …

فروردین

شما قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخير بسيار کم شده است، شاید به دليل صحبتهای دوستانتان باشد یا شاید هم به دليل اتفاقات ناگواری باشد که برایتان پيش آمده است و باعث شده است که شما اعتماد به نفستان را از دست بدهيد. شما به تازگی دوست دارید به قلبتان گوش دهيد تا این که با عقلتان رفتار کنيد زیرا عقلتان گاهی پيشنهادهایی را به شما میدهد که تمایلی به انجام آنها ندارید. مسير خود را در یک خط ادامه ندهيد، سعی کنيد تغيير و تحولی در زندگیتان به وجود آورید، زیرا زندگیتان دچار یکنواختی شده است.

اردیبهشت

شما در این روزها احساس میکنيد فاصلهای بين شما و کسی که او را دوست دارید افتاده است به همين دليل بسيار ناراحت هستيد اما ناراحت و نگران نباشيد زیرا دليل این فاصلهای که بين شما دو نفر رخ داده است به زودی مشخص خواهد شد. بهتر است در این روزها تصميمات مهم و خطير را نگيرید، زیرا شما دارای قدرت فکری مناسبی نيستيد و ممکن است به خاطر راهی که انتخاب میکنيد به بيراهه بروید. راه زندگی شما کمی باریک شده است و باید خيلی با احتياط از پرتگاهها و دره های زندگی عبور کنيد.

خرداد

شما بسيار از این که دیگران را نقد کنيد و آنها را مورد تجزیه و تحليل قرار دهيد خوشحال ميشوید، اما لازم است بدانيد این کار باعث میشود تا شما وجهه مثبت خود را از دست دهيد. با دیدی مثبت به همه چيز نگاه میکنيد و در دنيایی که خودتان برای خودتان ساختهاید به سر میبرید بهتر است از این دنيا خارج شده و افرادی را که در اطراف شما هستند و وقایعی را که رخ ميدهند مشاهده کنيد.

تیر

وقایع منفی که در گذشته برایتان رخ داده است، اثر منفی بر روی شما گذاشته است و شما بعد از این همه مدت نتوانستهاید این اتفاقات را فراموش کنيد. شما در کشاکش زندگی واقع شده بودید اما بهتر است راه خود را در مبارزه و جدل پيدا کنيد، زیرا اگر راهتان را پيدا نکنيد دچار نا اميدی میشوید ؛ به صحبتهایی که میشنوید و یا خواستههایی که دیگران از شما دارند سریع جواب مثبت ندهيد و کمی تامل کنيد.

مرداد

شما باید کارها و فعاليتهای تازهای را آغاز کنيد، فرصتها و اتفاقات تازهای برایتان پيش میآید که چشم شما را بيشتر به روی دنيا باز میکند ؛ مراقب باشيد زیرا نرمش بيش از حد در کارهایتان به ضرر شما میشود. هر پيش آمد یا اتفاقی برایتان رخ میدهد نباید راه شما را عوض کند، در زندگیتان پيگير باشيد و انقدر به مسائل با دیدی منفی ننگرید، زیرا باعث میشود که به سلامتی شما آسيب برسد ؛ واقع بين باشيد تا موفق شوید.

شهریور

شما زمان خود را به بطالت ميگذرانيد، بهتر است کارهایی انجام دهيد که برای شما مفيد باشد نه این که از تواناییهایتان استفاده نکنيد و همه استعدادهای ما کشف نشده باقی بماند. قضاوتهای نادرستی را در رابطه با افراد انجام میدهيد، مهمتر از آن همه این کارها را در زندگیتان اجرا میکنيد به همين دليل باعث شده است که زندگی شما در گذشته گرههای بسياری داشته باشد ؛ بهتر است تا قدرت و توان کار کردن را دارید از همين امروز شروع به کار کردن کنيد تا ذخيره و اندوختهای برای آینده خود داشته باشيد.

مهر

شما در این روزها بيش از حد به یک تعطيلات یا استراحت کوتاه احتياج دارید زیرا بيش از حد برای آینده خود تلاش کردهاید و به همين دليل اکنون خسته شدهاید و دیگر توانی برای ادامه راه ندارید. شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال میدهيد، رویا برای شما لازم است اما در نه در این حد که باعث سقوط شما شود ؛ اکنون زمان آن فرا رسيده است که شما یک پرش برای آینده داشته باشيد.

آبان

شما به راحتی نميتوانيد هيجانات و صحبتهای خود را کنترل کنيد، شاید به نظرتان این صحبتها کوچک باشد و ناچيز به نظر برسد اما باید به صحبتهای خود دقت کنيد زیرا ممکن است از همين صحبتهایتان بر عليه شما استفاده شود. شما زیادی بیاحتياط هستيد و در کارهایتان با بی دقتی کامل عمل میکنيد اما باید مواظب باشيد.

آذر

شما در بهترین موقعيت قرار دارید، بهتر است از این فرصت خود استفاده کنيد و تا جایی که میتوانيد از زمين اوج بگيرید. شما بيش از حد مثبت بين هستيد ولی نباید در زندگی تا این حد مثبت بين باشيد زیرا حوادث و اتفاقات زیادی برایتان رخ خواهند داد که ممکن است برخی از انها منفی نيز باشند. به مسائلی که اهميتی ندارند زیادی فکر میکنيد بهتر است تا این حد فکر و خيال نداشته باشيد و اجازه دهيد اطرافيانتان نيز در کارهایتان به شما کمک کنند زیرا زندگیتان سادهتر خواهد شد.

دی

با اتفاقاتی که برایتان پيش میآید زیادی جدی و سخت بر خورد میکنيد زیرا خيلی از این اتفاقات ساده و معمولی هستند و نيازمند این همه تحقيق را ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خسته میکنيد. اجازه دهيد به شما خوش بگذرد و به وقایعی که پيش میآید لبخند بزنيد؛ شما بزودی ریسکهای بزرگی را در زندگیتان انجام میدهيد.

بهمن

احساس ميکنيد با زندگی که در حال حاضر دارید کمی بيگانه شدهاید و نمیدانيد چه نقشی را در زندگی حاضر دارید به همين دليل دچار سردرگمی شدهاید ؛ توصيه میشود اول و در ابتدا خود را پيدا کنيد و بعد قدم در کارهای مختلف بگذارید. اتفاقات تازهای در زندگی شما رخ میدهد، که باعث ميشود دید تازهای پيدا کنيد و انرژی فوق العاده زیادی را از این اتفاق به دست بياورید.

اسفند

شما با دیدی کلی به زندگی مینگرید به همين دليل بسياری از پيشامدهایی که رخ میدهد را نمیبينيد یا این که با بی تفاوتی از کنار آنها رد میشوید. شما درک صحيحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدسهایی که در رابطه با جریانات زندگی میزنيد درست هستند؛ مدام منتظر شنيدن خبرهای ناگوار نباشيد و ذهن خود را عادت دهيد که با تصميم گيریهای منطقی پيش برود.

گردآوری: مجله اینترنتی نت سام